Opleiding

Schrijven is woordkunst. Woordkunst is te vormen.

De Schrijversvakschool bestaat dit jaar, 2018 precies 10 jaar. Wij verzorgen lessen in Proza, Poëzie, Essay, Scenario en Toneelschrijven met haar specifieke sub-genres. Daarnaast zijn er vakken die ondersteunend zijn aan de hoofdvakken. De vakken variëren van Sranan Spelling, Sranan Poëzie, Literaire Tekstanalyse tot Surinamistiek. Kortom alles wat relevant is voor de opleiding, voor de ontwikkeling van de schrijver. We hebben niet slechts één blik! Onze docenten zijn allen didactisch onderricht en bieden zo gevarieerd mogelijke inzichten.

Het studiejaar van de opleiding loopt parallel met dat van het Ministerie van Onderwijs vastgestelde schooljaar. Naast de lessen die in frequentie variëren van 1 à 2 keer per week, werkt de student zelfstandig. De teksten worden in groepen of individueel besproken; elke student krijgt constructieve feedback op het werk-in-uitvoering.

De vierjarige opleiding bestaat uit modules. De kortste module duurt 1 maand (4 weken) en de langste module duurt 4 maanden (16 weken). 

In het eerste jaar zijn er lessen SCHRIJFTRAINING waarin uiteenlopende aspecten van de schrijfkunst beoefend en onderzocht worden. Schrijftraining is niet per se genre-gericht, maar toepasbaar bij alle genres. Bij Schrijftraining worden creatieve inzichten besproken en schrijfoefeningen in gemaakt. Het gaat in het basisjaar vooral om het losmaken van verhaal-ideeën en inzichten die de student zelf beschikken.

MODULES PROZA, POËZIE, ESSAY, SCENARIO EN TONEEL 

In de vijf specifieke modules wordt dieper ingegaan op de diverse afpecten van de genres en het schrijfproces. Genres worden uitgewerkt met in hun specifieke vormen. Studenten leren verbanden leggen, omgaan met technieken; die wel en niet in te zetten om teksten beter te maken. Het is aan jouw de keus om 1 of 2 modules tegelijk te volgen. Ter illustratie: de module Sranantongo spelling kan ondersteunend werken voor de module Sranantongo Poëzie. Je eigen inzet is het meest belangrijke.

Als student ben je niet verplicht alle modules te volgen. Wil je een diploma aan het eind is dat wel vereist en duurt de opleiding vier jaar (drie jaar schrijftraining en 1 jaar coaching).

COACHING

De student werkt aan een eindtekst/manuscript (eigen gekozen genre) onder begeleiding van een schrijfcoach. De student stuurt per kwartaal tekst in van minimaal 25 A4 in voor de coach die vervolgens feedback sessies heeft met de student. De feedback kan via email, via skype of in een persoonlijk gesprek. Tegen die tijd is de student in staat veel langere teksten te produceren. Het minimale aantal bladzijden voor een gedegen manuscript is 60 A4 (ongeacht het genre). De school gaat wanneer het manuscript af is, lobbyen bij uitgeverijen voor publicatie.

De mogelijkheid om extra modules te volgen, samen met andere studenten is wel mogelijk. Soms is er behoefte aan nog meer training in een specifiek vak.

MODULES

 • Proza (Dialoog, Monoloog, Sceneopbouw, Personagevorming, Zintuiglijk schrijven, Werken met associaties en beelden, Plotvorming, Conflictopbouw, Spanning e.d.)

 • Poëzie (Verschillende dichtvormen zoals Haiku, Sonnetten, Limericks, de Vrije vorm en meer)

 • Essay (Columns, Essays, Pamfletten, Kunstrecensies, boek- en filmrecensies, Ingezonden brieven en meer)

 • Scenario (Non fictie en fictie) Documentaire en Filmscenario

 • Toneel (Dialogen, monologen, drama en meer)

– Oktober 2019 – Maart 2020: Amerikaanse literatuur:

HOE ZIET DE MODULE ERUIT?

De module bestaat uit 22 lessen/bijeenkomsten

In het eerste deel (4 sessies) leert de student bij schrijven van mini-essays:

 • de student leert aantekeningen maken in de marge van de tekst.
 • leert opschrijven wat ‘de tekst zegt’ en wat ‘de tekst doet’.
 • samenvattingen maken.
 • wat culturele codes zijn en welke rol die vervullen.
 • ‘in eigen woorden’ vertalen van tekst (probleem analyse).
 • conceptbespreking van elkaars teksten (lezen en becommentariëren, in het belang van de gedachtegang etc.).

Bij dit deel worden er korte teksten (proza/poëzie) gelezen en besproken. In week 5 beginnen wij met de eerste van de in totaal 15 boeken. Tijdens een les kan het voorkomen dat er bijvoorbeeld, een essay, het boek en een gedicht van een auteur gelezen moet worden.  Dat zal variërend zijn bij elk thema. De studenten hebben in week 5 al een bepaald leesritme. Tijdens de sessies krijgen de studenten exploratieve schrijftaken.

– Surinamistiek

Het is van belang voor elke student dat die leert kijken naar andere kunstdisciplines en vooral de geschiedenis met zijn diverse stromingen in de Surinaamse literatuur op de hoogte is. De auteur in spé moet zich wel degelijk bewust zijn van zijn of haar rol in de literaire wereld. Schrijvers zijn cultuurdragers en behoren een zekere engagement aan de dag te leggen in hun werk.

Bij deze module worden werken van bekende Surinaamse en Caribische auteurs geanalyseerd en besproken. In discussies komen zo de individuele visies van het werk van de schrijvers naar voren.
De Surinaamse cultuur is een onuitputtelijke bron voor de Surinaamse schrijver en docenten leiden studenten in die wereld van Surinaamse kunst en cultuur.

– Sranantongo spelling en sranantongo poëzie

Van een schrijver aan de SVS wordt verwacht en vereist dat die foutloos de spelling schrijft wanneer die SRANANTONGO gebruikt. Het SRANANTONGO is een spreektaal, maar wanneer we het schrijven moeten we het goed doen. Te vaak merken we nog slordige fouten in dagbladen en magazines, en dat terwijl de spelling ongeveer een tiende omvat van de Nederlandse spelling. Het is raadzaam in het eerste jaar de module Sranantongo spelling te volgen.

Wie Sranatongo gedichten wil schrijven moet vooral de basisspellingregels kennen.

– Nederlandse Spelling

Studenten worstelen vaak met spellingregels, interpunctie, samenstellingen en de correcte zinsconstructies. Bij het inzenden van teksten naar uitgeverijen, vallen de manuscriptbeoordelaars nog te vaak over de spellings- en stilistische fouten. Dit heeft als gevolg dat manuscripten in de papiervernietiger verdwijnen. Hierdoor wordt de kans nog kleiner om gelezen te worden door een serieus medium en de ontwikkelingskansen van zo een auteur blijft minimaal. Veelgemaakte fouten bij vooral het schrijven van het Surinaams-Nederlands worden uitgebreid toegelicht.

– Schrijverslogistiek

Bij deze module worden simpele en praktische hulpmiddelen bij het schrijven verzorgd. Hoe maak je een folder aan in MS Office. Hoe activeer je de Redactiefunctie, Hoe creëer je PDF bestanden, Snellezen, Backups maken, maar ook Mindmappen, een matrix te maken van je eigen schrijfproces. Wat is Bluetooth en hoe ga je om met memorysticks. Kleine praktische zaken die het gemak bij het schrijven verhogen. Het nut van bloggen, hoe benader je een uitgever, hoe ziet je manuscript eruit bij het indienen. Kortom, alles wat er bij het schrijfproces komt kijken.

– Literaire Tekstanalyse

Kritisch tekst van anderen en je eigen tekst nalezen is het doel van deze module. Wat is literair verantwoord? Waar wil de auteur naar toe met zijn/haar verhaal/gedicht? Welke technieken heeft de auteur toegepast? Zit er maatschappelijk engagement in de thematiek van de verhalen? Kritische vragen maken de student assertief en leveren een hoge dosis zelfkritiek op. Bekende werken uit de Wereldliteratuur worden gelezen en besproken bij dit vak.